ผลการประเมิน NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2555 รายโรงเรียนและรายบุคคล สพป.สตูล

รายงานระดับโรงเรียน ปรนัย

รายงานระดับบุคคล ปรนัย

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การแข่งขันทักษะนักเรียนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา สพป.สตูล

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 สพป.สตูล จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะนักเรียนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ณ วัดมงคลมิ่งเมือง จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านทักษะทางพระพุทธศาสนาของนักเรียน ซึ่งมีโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 25 โรงเรียนจาก 41 โรงเรียน มีกิจกรรมการแข่งขันทั้งสิ้น 5 รายการ ได้แก่
การประกวดแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ระดับชั้น ป.1 – ป. 3 อันดับที่ 1 ดช.บุญประสูติ สารานพกุล ร.ร.อนุบาลสตูล อันดับที่ 2 ดญ.สโรชา สุวรรณรัตน์ ร.ร.บ้านควนล่อน และอันดับที่ 3 ดญ.ณัฐวรา อุ่นคงทอง ร.ร.บ้านทุ่งดินลุ่ม
การประกวดแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ระดับชั้น ป.4-ป.6 อันดับที่ 1 ดช.คณิศธิ แสงเดือน นิคมพัฒนาผัง 20 อันดับที่ 2 ดญ.รังสินี เต็มยอด บ้านห้วนน้ำดำ อันดับที่ 3 ดช.นริศ แสวงลาภ บ้านทุ่งดินลุ่ม
การประกวดแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1 – ป. 3 อันดับที่ 1 ดญ.เพชรณรินทร์ ช่วยเกิด นิคมพัฒนาผัง 120 อันดับที่ 2 ดญ.อัจฉราภรณ์ ส่องแสง บ้านห้วยน้ำดำ อันดับที่ 3 ดช.ธีรภัทร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อนุบาลสตูล
การประกวดแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4 – ป.6 อันดับที่ 1 ดญ.จันทริกา แสวงสินดี อนุบสลละงู อันดับที่ 2 ดช.เกียรติศักดิ์ ล้ำเลิศวิริยะ บ้านห้วยน้ำดำ อันดับที่ 3 ดญ.รติกร ไชยจิตต์ อนุบาลสตูล
การประกวดแข่งขันสวดมนต์แปล ระดับชั้น ป.1 – ป.6 อันดับที่ 1 อนุบาลสตูล อันดับที่ 2 อนุบาลทุ่งหว้า อันดับที่ 3 อนุบาลควนกาหลง

โพสท์ใน โรงเรียนวิถีพุทธสตูล | ใส่ความเห็น

รายชื่อโรงเรียนประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2556 สพป.สตูล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กำหนดเป้าหมายการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีงบประมาณ 2556 จำนวน 30 โรงเรียนในสังกัด ดังนี้ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 ,โรงเรียนบ้านใหม่ ,บ้านท่าหิน ,บ้านบันนังปุเลา ,บ้านกาลันยีตัน ,บ้านทุ่งนุ้ยฯ ,บ้านตะโละใส .บ้านบุโบย ,บ้านสวนเทศ ,บ้านควนเก ,บ้านช่องไทร ,บ้านคีรีวง ,บ้านป่าแก่บ่อหิน ,บ้านบารายี ,บ้านเกาะยาว ,บ้านเขาจีน ,บ้านเกตรี ,อนุบาลเมืองสตูล ,บ้านคลองขุด ,บ้านควนสตอ ,บ้านวังประจัน ,บ้านไร่ ,บ้านคลองสองปาก ,บ้านเหนือคลอง ,บ้านวังสายทอง ,ผังปาล์ม 2 ,นิคมพัฒนาผัง 20 ,บ้านมะนัง ,บ้านป่าพนและบ้านตันหยงกาโบยฯ
ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลได้ดำเนินการพัฒนาและเตรียมความพร้อมของโรงเรียนทั้ง 30 โรงเรียนดังกล่าวโดยเชิญผู้บริหารโรงเรียนมาประชุมชี้แจงรับฟังแนวทางการประเมินของคณะกรรมการฯ โดยโรงเรียนแรกที่จะรับการประเมินจากคณะกรรมการ คือ โรงเรียนบ้านวังสายทอง (วันที่ 26 มิถุนายน 2556 ) โรงเรียนถัดไป คือ โรงเรียนบ้านเกตรี (วันที่ 27 มิถุนายน 2556 ) ส่วนโรงเรียนต่อๆไปก็ประเมินไปเรื่อยๆๆ

โพสท์ใน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ใส่ความเห็น

โรงเรียนวิถีพุทธ

 

โรงเรียนวิถีพุทธ               คือ  โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่นำหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการบริหาร และการพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา  เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา อย่างบูรณาการ

 รูปแบบโรงเรียนวิถีพุทธ                    จุดเน้น  โรงเรียนวิถีพุทธดำเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  อย่างบูรณาการ  ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการพัฒนาการกิน  อยู่  ดู  ฟัง เป็น  คือ  มีปัญญารู้เข้าใจในคุณค่าแท้ ใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปัญญา  และมีวัฒนธรรมเมตตา  เป็นฐานการดำเนินชีวิต  โดยมีผู้บริหารและคณะครูเป็นกัลยาณมิตรการพัฒนา อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน โรงเรียนวิถีพุทธสตูล | ใส่ความเห็น

ผลการประเมินคุณภาพฯ ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2555 NT

ตามที่ สพป.สตูล ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่    21  กุมภาพันธ์  2556  บัดนี้  สพฐ.ได้ตรวจกระดาษคำตอบและประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงแจ้งผลการประเมินให้กับผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย  เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป  ติดตามดูผลได้ที่ เว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ สพป.สตูล และ สพฐ.

โพสท์ใน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ใส่ความเห็น

การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2555 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1.        วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ในด้านภาษา (Literacy)  ด้านคำนวณ (Numeracy)  และด้านเหตุผล (Reasoning ability)

2.   เครื่องมือที่ใช้ในการสอบ

แบบวัดความสามารถ

จำนวนข้อ

เวลา

ด้านภาษา (Literacy)

30

45 นาที

ด้านคำนวณ(Numeracy)

30

45 นาที

ด้านเหตุผล(Reasoning ability)

30

45 นาที

3.  ตารางสอบ อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน | ใส่ความเห็น

การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณา ๕ ส่วน  ได้แก่ อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ใส่ความเห็น

ปลูกผักกินเอง

พื้นที่ชีวิตสำหรับการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆที่หลากหลายมุมมอง  จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆมากมาย  หลากหลายที่มา  ซึ่งท่านผู้อ่านที่เข้าตามมาดูจะได้เห็นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นที่นี่มากมาย  ท่านจะได้บริโภคข้อมูลสารสนเทศที่น่าสนใจในหลายมุมมอง  หลายมิติ….เชิญตามมาดูซิ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ลองตามมาดูซิ

พื้นที่ชีวิตสำหรับการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆที่หลากหลายมุมมอง  จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆมากมาย  หลากหลายที่มา  ซึ่งท่านผู้อ่านที่เข้าตามมาดูจะได้เห็นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นที่นี่มากมาย  ท่านจะได้บริโภคข้อมูลสารสนเทศที่น่าสนใจในหลายมุมมอง  หลายมิติ….เชิญตามมาดูซิ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น